Villkor

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT DÅ DE PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER. DESSA VILLKOR OCH VILLKOR GÄLLER FÖR HELA INNEHÅLLET PÅ WWW.INTERNATIONALPROPERTYFORSALE.COM ("SPOT BLUE WEBBPLATS") OCH FÖR ALL KORRESPONDENS MED E-POST MELLAN SPOT BLUE OCH DIG. ATT ANVÄNDA SPOT BLUE WEBBPLATS INDIKERAR ATT DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR OCH VILLKOR HELT OAVSETT OM DU VÄLJER ATT REGISTRERA DIG HOS OSS ELLER INTE. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, ANVÄND INTE DEN SPOT BLUE WEBBPLATS. DESSA VILLKOR ÄR UTFÄRDADE AV SPOT BLUE INTERNATIONAL PROPERTY LTD, FÖRETAGSNUMMER 4864440, LINK HOUSE, 140 THE BROADWAY, TOLWORTH, SURREY, KT6 7HT.

Dessa villkor uppdaterades senast den 10 JANUARI 2007.

1. Inledning

1. Du kommer att kunna komma åt vissa delar av Spot Blues webbplats utan att registrera dina uppgifter hos Spot Blue. Vissa områden på Spot Blue-webbplatsen är endast tillgängliga om du registrerar dig.
2. Spot Blue kan när som helst revidera dessa villkor genom att uppdatera detta inlägg. Du bör titta på Spot Blues webbplats då och då för att granska det då aktuella juridiska meddelandet, eftersom det är bindande för dig och Spot Blue. Vissa bestämmelser i dessa villkor kan ersättas av uttryckligen angivna juridiska meddelanden eller villkor som finns på särskilda sidor på denna Spot Blue-webbplats.

2. Licens

1. Du har tillåtelse att skriva ut och ladda ner utdrag från Spot Blue-webbplatsen för privat, icke-kommersiellt bruk, på följande grunder:

1. inga dokument eller grafik på Spot Blue-webbplatsen ändras på något sätt;
2. ingen grafik på Spot Blue-webbplatsen används separat från medföljande text;

2. Spot Blue copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande visas i alla kopior.
3. Om inte annat anges ägs upphovsrätten och andra immateriella rättigheter (inklusive databasrättigheter) till allt material på Spot Blue-webbplatsen (inklusive men inte begränsat till fotografier och grafiska bilder) av Spot Blue eller dess licensgivare. För ändamålen med dessa villkor är all användning av utdrag från Spot Blue-webbplatsen annat än i enlighet med punkt 2.1 ovan för något ändamål förbjuden. Om du bryter mot något av dessa villkor upphör ditt tillstånd att använda webbplatsen Spot Blue automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla nedladdade eller utskrivna utdrag från webbplatsen Spot Blue.
4. Med förbehåll för punkt 2.1 får ingen del av Spot Blue-webbplatsen reproduceras eller lagras på någon annan Spot Blue-webbplats eller inkluderas i något offentligt eller privat elektroniskt hämtningssystem eller tjänst utan föregående skriftligt tillstånd från Spot Blue.
5. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges i dessa villkor är förbehållna.
6. Om du vill använda något material på Spot Blue-webbplatsen utanför den licens som ges i klausul 2, måste du söka skriftligt tillstånd från Spot Blue och följa eventuella ytterligare begränsningar om tillstånd beviljas. Spot Blue kan ge eller undanhålla tillstånd efter eget gottfinnande.

3. Serviceåtkomst

1. Även om Spot Blue strävar efter att säkerställa att Spot Blue-webbplatsen normalt är tillgänglig 24 timmar om dygnet, kommer Spot Blue inte att hållas ansvarig om Spot Blue-webbplatsen av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period.
2. Tillgången till Spot Blue-webbplatsen (antingen i sin helhet eller till delar av den) kan avbrytas och utan föregående meddelande.

4. Besökarmaterial och uppförande

1. Du är förbjuden att publicera eller överföra till eller från Spot Blue-webbplatsen något material:

1. som är hotfull, ärekränkande, obscent, oanständig, uppviglande, kränkande, pornografisk, kränkande, ägnad att uppmuntra till rashat, diskriminerande, hotfull, skandalös, uppflammande, hädisk, i strid med förtroendet, i strid med privatlivet eller som kan orsaka irritation eller olägenhet;
2. för vilka du inte har erhållit alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden;
3. som utgör eller uppmuntrar beteende som skulle betraktas som ett brott, ger upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt strider mot lagen för eller inkräktar på tredje parts rättigheter, i Storbritannien eller något annat land i världen; eller
4. som är tekniskt skadligt (inklusive men inte begränsat till, datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, korrupta data eller annan skadlig programvara eller skadlig data).

2. Du får inte missbruka webbplatsen Spot Blue (inklusive, utan begränsning, genom att hacka).
3. Spot Blue kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolar som begär eller uppmanar Spot Blue att avslöja identiteten eller hitta någon som lägger upp material i strid med punkt 4.1 eller punkt 4.2 i dessa villkor.

5. Tredje parts webbplatser

1. Länkar till tredje parts webbplatser på Spot Blue-webbplatsen tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar lämnar du Spot Blue-webbplatsen. Spot Blue har inte granskat dessa tredje parts webbplatser och kontrollerar inte och ansvarar inte för dessa webbplatser eller deras innehåll. Spot Blue stöder eller gör därför inga representationer om dem, eller något material som finns där, eller några resultat som kan erhållas från att använda dem. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de tredje parts webbplatser som är länkade till denna Spot Blue-webbplats, gör du det helt på egen risk. I synnerhet kommer inte Spot Blues sekretesspolicy på nätet att gälla för tredje parts webbplatser.
2. Om du vill länka till denna Spot Blue-webbplats får du bara göra det på grundval av att du länkar till, men inte replikerar, hemsidan för denna Spot Blue-webbplats och under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

1. du inte tar bort, förvränger eller på annat sätt ändrar storleken eller utseendet på Spot Blue-logotypen;
2. du inte skapar en ram eller någon annan webbläsare eller gränsmiljö runt denna Spot Blue-webbplats;
3. du inte ger en felaktig bild av din relation med Spot Blue eller presenterar någon annan falsk information om Spot Blue;
4. du inte på annat sätt använder några Spot Blue-varumärken som visas på Spot Blue-webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Spot Blue;
5. din webbplats innehåller inte innehåll som är osmakligt, stötande eller kontroversiellt, gör intrång i någon annan persons immateriella rättigheter eller andra rättigheter eller på annat sätt inte följer alla tillämpliga lagar och förordningar.

3. Spot Blue förbehåller sig uttryckligen rätten att återkalla rätten som ges i punkt 5.2 för brott mot dessa villkor och att vidta alla åtgärder som den anser lämpliga.
4. Du ska helt och hållet ersätta Spot Blue för all förlust eller skada som Spot Blue eller något av dess koncernbolag lidit för brott mot paragraf 5.2.

6. Registrering

1. Varje registrering är endast för en enskild användare. Spot Blue tillåter dig inte att dela ditt användarnamn och lösenord med någon annan person eller med flera användare på ett nätverk.
2. Du måste se till att de uppgifter som du lämnat vid registreringen eller när som helst är korrekta och fullständiga och informera Spot Blue omedelbart om eventuella ändringar genom att uppdatera dina uppgifter. Ansvaret för säkerheten för eventuella utfärdade lösenord vilar på dig. Om du vet eller misstänker att någon annan har ditt lösenord ska du kontakta Spot Blue omedelbart genom att maila info@spotblue.com.

7. Disclaimer

1. Medan Spot Blue strävar efter att säkerställa att informationen på Spot Blue-webbplatsen är korrekt, förlitar sig Spot Blue på information från tredje part. Spot Blue kan göra ändringar i materialet på Spot Blue-webbplatsen, eller i produkter, tjänster och priser som beskrivs i den, när som helst utan föregående meddelande. Materialet på Spot Blue-webbplatsen kan vara inaktuellt och Spot Blue förbinder sig inte att uppdatera sådant material. Du bör göra dina egna förfrågningar om riktigheten av all information eller material som är tillgängligt från Spot Blue-webbplatsen.
2. Materialet på Spot Blue-webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" utan några villkor, garantier eller andra villkor av något slag. Den information som tillhandahålls är inte en ersättning för juridisk, finansiell, fastighets- eller annan expertrådgivning. Följaktligen, i den maximala utsträckning som lagen tillåter, tillhandahåller Spot Blue dig Spot Blue-webbplatsen på grundval av att Spot Blue utesluter alla representationer, garantier, villkor och andra villkor (inklusive, utan begränsning, de villkor som följer av lag av tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamålet och användandet av rimlig omsorg och skicklighet) som utom för dessa villkor kan ha effekt i förhållande till denna Spot Blue-webbplats.

8. Ansvar

1. Eftersom Spot Blue förlitar sig på information som tillhandahålls av tredje part och tillhandahåller Spot Blue-webbplatsen gratis till dig, Spot Blue, vilken annan part som helst (oavsett om den är involverad i att skapa, producera, underhålla eller leverera denna Spot Blue-webbplats) och någon av Spot Blues tjänstemän, direktörer, anställda eller agenter för någon av dem, utesluter allt ansvar och ansvar för varje belopp eller typ av förlust eller skada som kan leda till dig eller en tredje part (inklusive men inte begränsat till, alla direkta, indirekta, bestraffande eller följdförluster eller skador, eller förlust av inkomst, vinst, goodwill, data, kontrakt, användning av pengar eller förlust eller skador som härrör från eller på något sätt är kopplade till affärsavbrott, och oavsett om det rör sig om skadestånd (inklusive men inte begränsat till försumlighet), kontrakt eller på annat sätt) i samband med Spot Blue-webbplatsen på något sätt eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultatet av användningen av denna Spot Blue-webbplatsen, alla webbplatser som är länkade till Spot Blue-webbplatsen eller materialet på sådana webbplatser, inklusive men inte begränsat till förlust eller skada på grund av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av din åtkomst till, användning av eller surfande på Spot Blue-webbplatsen eller din nedladdning av någon material från Spot Blue-webbplatsen eller någon webbplats som är länkad till Spot Blue-webbplatsen.
2. Ingenting i dessa villkor ska utesluta eller begränsa Spot Blues ansvar för (i) dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet (som ett sådant villkor definieras av Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) bedräglig felaktig framställning eller (iii) något ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.
3. Om din användning av material på Spot Blue-webbplatsen leder till behov av service, reparation eller korrigering av utrustning, programvara eller data, står du för alla kostnader för detta. Du står för alla kostnader för telekommunikationslänkar och datorutrustning som behövs för att du ska kunna komma åt Internet och se webbplatsen Spot Blue.

9. Tillämplig lag och jurisdiktion

1. Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska vara föremål för de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

10. Allmänt

1. Du får inte överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter enligt dessa villkor.
2. Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion, kommer ogiltigheten av den bestämmelsen inte att påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna, som ska fortsätta att gälla.
3. Om du bryter mot dessa villkor och Spot Blue ignorerar detta, kommer Spot Blue fortfarande att ha rätt att använda sina rättigheter och rättsmedel vid ett senare tillfälle eller i någon annan situation när du bryter mot dessa villkor.
4. Spot Blue ska inte hållas ansvarig för intrång utanför dess rimliga kontroll.
5. En person som inte är part i dessa villkor ska inte ha någon rätt enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att genomdriva några villkor i dessa villkor men detta ska inte påverka någon tredjes rätt eller gottgörelse. part som finns eller är tillgänglig förutom den lagen.

INTEGRITETSPOLICY
Denna integritetspolicy gäller webbplatsen under domännamnet www.internationalpropertyforsale.com ("SPOT BLUE-webbplatsen") som ägs och drivs av Spot Blue International Property Ltd med Spot Blue ("SPOT BLUE"); företagsnummer 4864440 LINK HOUSE, 140 THE BROADWAY, TOLWORTH, SURREY, KT6 7HT.

Vi samlar in personlig information och företagsinformation från medlemmar. Medlemsuppgifter måste visas på SPOT BLUE webbplats för att visa deras status som en SPOT BLUE Medlem.

Medlemmar har möjlighet att säga upp sitt medlemskap (med förbehåll för grundlagens villkor) och raderas från hemsidan. De kan också kontrollera eller korrigera all information som skickas online till SPOT BLUE. På begäran kommer SPOT BLUE att ta bort all personlig identifierbar information från sina system.

Vi använder information som medlemmar skickar online på något av följande sätt:

för att göra ändringar i din profil på din begäran
att registrera information på din begäran
för att svara på din ansökan eller förfrågan

SPOT BLUE tar inget ansvar för information och innehåll på tredje parts webbplatser om användarna länkar till dem.

Vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy då och då, så du kanske vill kontrollera den regelbundet.

Kom ihåg att stänga din webbläsare när du har avslutat din användarsession. Detta för att säkerställa att andra inte kan komma åt din personliga information och korrespondens om du delar en dator med någon annan eller använder en dator på en offentlig plats som ett offentligt bibliotek eller internetcafé.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 11 januari 2007.